Nolla euroa ei käy vastikkeeksi

Kauppakirjassa määritetty nollan euron vastike ei oikeuta luovutustappion vähentämiseen verotuksessa.

Korkein hallinto-oikeus päätti äänin 3–2 vuosikirjapäätöksessä, että luovutustappion vähentäminen edellyttää vastikkeellista luovutusta kuten kauppaa jossa maksetaan kauppahinta. Jos osakkeiden siirrosta ei makseta lainkaan vastiketta, ei myyjälle myöskään kerry tuloverotuksessa huomioon otettavaa luovutustappiota.

KHO 2020:145

Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, oliko kauppakirjaan perustuvaa osakkeiden omistusoikeuden siirtämistä pidettävä sellaisena luovutuksena, johon sovellettiin luovutustappiota koskevia säännöksiä, vaikka kauppakirjassa osakkeiden kauppahinnaksi oli sovittu nolla euroa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että tuloverolaissa ei ole tarkempaa määritelmää sille, mitä lain 45 §:n 1 momentissa, 46 §:n 1 momentissa ja 50 §:n 1 momentissa tarkoitetaan luovutuksella. Kyseisissä säännöksissä ei ole nimenomaisesti säädetty, että niissä tarkoitetuissa omaisuuden luovutustilanteissa luovutuksensaajan tulisi suorittaa luovuttajalle jokin vastike. Mainittujen säännösten sanamuoto ei siten sinällään sulkenut pois sitä tulkintavaihtoehtoa, että luovutustappion voitaisiin katsoa syntyneen myös vastikkeettomasta luovutuksesta.

Asiaa arvioitaessa oli kuitenkin otettava huomioon, että tuloverolaissa luovutustappiota koskevat säännökset ovat osa luovutusvoittoja koskevaa sääntelyä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että luovutusvoiton ja -tappion välisen yhteyden takia asian arvioinnissa oli otettava huomioon näiden säännösten kokonaisuus. Luovutusvoittoverotus liittyi luonteensa vuoksi vain luovutuksiin, joissa omaisuutta luovuttavalle verovelvolliselle maksettiin tai suoritettiin jokin vastike. Vastikkeella tuli olla taloudellista arvoa. Osakkeiden omistusoikeuden siirtoon liittyvän asiakirjan otsikoinnilla kauppakirjaksi ei ollut asiassa merkitystä, kun todellista vastiketta osakkeista ei ollut suoritettu.

Kun otettiin huomioon luovutusvoittoverotuksen kohdistuminen luonteensa vuoksi vastikkeellisiin luovutuksiin, tuloverolain erityissäännös alihintaisten luovutusten osalta laskettavasta hankintamenosta ja sen vaikutuksesta vastikkeettoman osuuden luovutusvoittoverotukseen, luovutusvoittoja ja -tappioita koskevien säännösten johdonmukainen soveltaminen sekä luovutus-sanan vastikkeelliseen luovutukseen liittyvä tausta tuloverotuksessa, tuloverolain 50 §:n 1 momentin tarkoittamaa luovutustappiota katsottiin syntyvän vain vastikkeellisista luovutuksista. Koska A:lle ei ollut maksettu osakkeiden omistuksen siirrosta lainkaan vastiketta, hänelle ei ollut kertynyt tuloverotuksessa huomioon otettavaa luovutustappiota.

Verovuosi 2016. Äänestys 3-2.

Osakkeiden ja muun omaisuuden luovutuksissa on siis suositeltavaa käyttää aina kauppahintaa, vaikka se olisikin alhainen. Näin myyjälle jää mahdollisuus vähentää luovutustappio.

KHO ei ottanut päätöksessään kantaa muiden kaupan yhteydessä maksettavien erien kuten myyjän ostajalle maksaman ”allekirjoituspalkkion” vähennyskelpoisuuteen. Allekirjoituspalkkioita on maksettu mm. tiettyjen arvonsa menettäneiden golf-osakkeiden ja kiinteistöosakkeiden kaupoissa, joissa myyjät ovat pyrkineet pääsemään eroon osakkeista, ja niihin liittyvästä velvollisuudesta maksaa vastiketta. Näiden erien vähennyskelpoisuus ja yleinen hyväksyttävyys jää tulkinnanvaraiseksi.

Lisätietoja antaa Johan Hägerström.

Share this post