Holdingyhtiö

Osakevaihto

Osakevaihto mahdollistaa holdingyhtiön lisäämisen yritysrakenteeseen

Osakevaihdossa yrittäjä voi luovuttaa omistamansa yhtiön osakkeet uudelle tai olemassa olevalle yhtiölle ja saada vastikkeeksi holdingyhtiön uusia osakkeita. Osakevaihdon jälkeen yrittäjä omistaa yrityksensä välillisesti holdingyhtiön kautta.

Osakevaihto vai liiketoimintasiirto

Osakevaihto voi olla mahdollista toteuttaa tuloverotuksessa veroneutraalisti, jos osakevaihdolla hankintaan yli 50 prosentin osuus yhtiön osakekannasta. Edellytysten täyttyessä osakevaihto ei aikaansaa suoria tuloveroseuraamuksia yrittäjälle. Hankkiva yhtiö suorittaa varainsiirtoveron 1,6 prosenttia tai 2 prosenttia hankkimistaan osakkeista.

Osakevaihdon yhteydessä tulee selvittää mahdollisten verotappioiden siirtyminen ja tarvittaessa hakea poikkeuslupaa tappioiden vähentämiseksi omistajanvaihdoksesta huolimatta. Osakevaihdon toteutuksessa on otettava huomioon myös yrittäjän ja yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat. Esimerkiksi yrittäjän muutto ulkomaille osakevaihdon jälkeen voi laukaista maastapoistumisveron ja joissain tapauksissa osakevaihtoa seuraavat yritysjärjestelyt tai yrityskaupat voivat vaarantaa osakevaihdon veroneutraalisuuden.

Osakevaihto voi nostaa huojennetun osingon määrää

Osakevaihdossa siirrettävän yhtiön osakkeet arvostetaan lähtökohtaisesti käypään arvoon. Osakkeiden käypään arvoon vaikuttaa yhtiön varallisuuden lisäksi yhtiön tuloksentekokyky (sekä mahdolliset osakkeilla tehdyt vertailukaupat ja muut osakkeen arvoon vaikuttavat seikat).

Veroneutraalissa osakevaihdossa uuden holdingyhtiön nettovarallisuus voi siis muodostua korkeammaksi kuin aikaisemmin suoraan omistetun yhtiön nettovarallisuus. Nettovarallisuuden kasvun seurauksena yrittäjän voi olla mahdollista nostaa enemmän huojennettua osinkoa kuin ennen osakevaihtoa.

Yritysrakennetta suositeltavaa tarkastella ja suunnitella

Osakevaihdolla yritystoiminnassa syntyneet voittovarat ja sijoitusvarat voidaan eriyttää aktiivisesta yritystoiminnasta ja näin rajoittaa liiketoiminnan riskiä. Holdingyhtiön lisääminen yritysrakenteeseen voi olla tarkoituksenmukaista myös ennen yritystoiminnan laajentamista, uusien sijoittajien mukaan tuloa, avainhenkilöstön sitouttamista tai sukupolvenvaihdosta.

Osakevaihdon vaihtoehtona voi myös olla liiketoimintasiirto, jossa haluttu liiketoimintakokonaisuus eriytetään tytäryhtiöön. Niin osakevaihdon kuin liiketoimintasiirrossa elinkeinoverolain edellytysten on täytyttävä, jotta siirto voidaan toteuttaa verotehokkaasti. 

Yritysrakenteen toimivuutta on suositeltavaa tarkastella määräajoin ja etenkin ennen merkittäviä yritystoiminnan muutoksia. Avustan mielellään vaihtoehtojen selvittämisessä sekä rakennejärjestelyjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarvittaessa avustan myös verovaikutusten varmistamisessa Verohallinnolta tai Keskusverolautakunnalta ennakolta haettavalla ennakkoratkaisulla.

Share this post