Palvelut

Yrityksille

Avustan sekä omistajien että yritysten verotuksessa ja lakiasioissa

Omistajayrittäjien ja yritysten verotus ja lakiasiat linkittyvät toisiinsa. Avustan voitonjaon sekä muiden omistajan ja yrityksen välisten transaktioiden ja rahavirtojen suunnittelussa.

Toimin luotettuna neuvonantajana yritystoiminnan jatkuvassa verotuksessa, yhtiöikeudessa ja sopimusoikeudessa. Edustan päämiehiäni myös yhtiökokouksissa ja toimin yhtiöiden hallituksissa ja muissa toimielimissä.

Avustan asiakkaita yhtiön perustamisessa ja hallinnoinnissa. Laadin ja tarkastan sopimuksia, kuten osakassopimuksia, kauppakirjoja, vuokrasopimuksia ja työsopimuksia.

Avustan yrityksiä myös valmistautumaan merkittäviin investointeihin ja tulevaan sijoituskierrokseen, exittiin tai listautumiseen.

Avustan tehokkaan yritysrakenteen valinnassa ja suunnittelussa

Tarkoituksenmukainen yritysrakenne on merkittävä tekijä yritystoiminnan menestyksessä. Erityisesti yritysrakenne korostuu valmistautuessasi yritys- tai kiinteistökauppaan, kannustinjärjestelmän käyttöönottoon, sukupolvenvaihdokseen, yrityksen kansainvälistymiseen tai kiinteistövarallisuuden eriyttämiseen. Tehokkaalla rakenteella voidaan myös saavuttaa merkittäviä säästöjä.
 
Tarjoan kansainvälisten suuryritysten laatustandardit täyttävää vaativaa verostrukturointia myös pienemmille yrityksille. Tarvittaessa varmistan verokäsittelyn Verohallinnolta haettavalla ennakkoratkaisulla.
 
Minulla on kokemusta kymmenistä yritysmuodon muutoksista, sulautumisista, jakautumisista, liiketoimintasiirroista ja osakevaihdoista. Hoidan myös konsernin sisäisiä kauppoja sekä kiinteistöyhtiöiden rakennejärjestelyitä.

Toimin asiakkaan tukena yrityskaupan alusta loppuun

Hoidan yrityskaupan valmistelun ja suunnittelun. Suoritan kevyen kaupan kohteen verotuksellisen tarkastuksen (tax due diligence). Minulla on kokemusta osakekaupoista, liiketoimintakaupoista ja kiinteistökaupoista. Avustan myös kumppanuusrakenteissa (joint venture) ja sijoituskierrosten järjestämisessä.  Minulla on erityisosaamista mm. kiinteistötoimialalta, mobiilipeliyhtiöistä, tuulivoiman tuotannosta ja sekä perheyhtiöistä.
 
Avustan yrityskauppaneuvotteluissa sekä kauppakirjan laatimisessa. Hoidan myös yrityskaupan jälkeiset toimet kuten varainsiirtoveroilmoituksen ja mahdollisen tappioiden poikkeuslupahakemuksen laatimisen.

Avustan käytännönläheisesti kiinteistötransaktioissa- ja sijoituksissa

Minulla on kokemusta kiinteistömarkkinoiden johtavien kiinteistökehittäjien, kiinteistösijoittajien, rakennusyhtiöiden ja kiinteistörahastojen kanssa työskentelystä.

Avustan transaktioiden suunnittelussa ja strukturoinnissa ja kaupan toteutuksessa. Avustan myös kiinteistöportfolion uudelleenjärjestelyssä ja toimintamuodon muutoksissa, kuten tavallisten kiinteistöyhtiöiden (”OREC”) muuttamisessa keskinäisiksi kiinteistöyhtiöiksi (”MREC”) ja toisinpäin. 

Avustan yrityksen kansainvälistymisessä ja kansainvälisessä verotuksessa

Avustan kansainvälisiä yrityksiä, paikallisten verolakien, raportointivaatimusten ja ilmoitusvelvollisuuksien selvittämisessä sekä verolainsäädännön muutosten seuraamisessa. Neuvon verostrategian laatimisessa, kansainvälisissä yritysjärjestelyissä, lainsäädännön tulkintakysymyksissä, Suomeen ja ulkomaille sijoittautumisessa sekä työntekijöiden liikkumisen järjestelyissä.

Olen avustanut lukuisia asiakkaita kiinteän toimipaikan syntymiseen ja lähdeverotukseen liittyvissä kysymyksissä. Neuvon myös uusissa yhtiöiden yleistä verovelvollisuutta ja maastamuuttoveroa (”exit tax”) koskevissa asioissa.

Yksityishenkilöille

Avustan yksityisen- ja perhevarallisuuden suunnittelussa

Varallisuuden suunnittelu tai family officen perustaminen seuraa monesti merkittävää tapahtumaa, kuten yrityskauppaa, maastamuuttoa, perintöä tai sukupolvenvaihdosta.  Olen tukenasi kartoittamassa ja implementoimassa tarkoituksenmukaisimman rakenteen tilanteeseesi.

Laadin ja tarkastan tarvittavat perheoikeudelliset asiakirjat, kuten avioehdon, lahjakirjan, testamentin ja perukirjan.

Minulla on erityisesti osaamista kansainvälisesti sijoittautuneiden yksityishenkilöiden ja perheiden varallisuuden ja sijoitustoiminnan strukturoinnista.

Avustan sijoitusyhtiöiden ja muiden sijoitusrakenteiden perustamisessa sekä hallinnoinnissa

Olen tukenasi suunnittelemassa ja implementoimassa parhaan rakenteen tilanteeseesi. Avustan myös olemassa olevien sijoitusrakenteiden tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa sekä mahdollisessa uudellenjärjestelyssä.

Minulla on kokemusta niin kotimaisista kuin ulkomaisista sijoitusyhtiöistä, rahastorakenteista, sijoitusvakuutuksista (henkivakuutukset ja kapitalisaatiosopimukset) sekä muista sijoitusmuodoista. Olen ollut mukana strukturoimassa useita pääoma- ja kiinteistösijoituksissa käytettyjä partnership-rakenteita (”Ky” ja ”LP” -rakenteet).

Avustan yritystoiminnan ja muun varallisuuden siirtämisessä lapselle tai muulle henkilölle​
 
Suunnittelen sukupolvenvaihdoksen ottaen huomioon tavoitteenne, tehokkuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Analysoin ja varmistan saatavilla olevien merkittävien verohuojennusten soveltumisen yritystoiminnan siirtoon.
 
Toteutan myös laajempaa yritys- ja sijoitusvarallisuuden suunnittelua. Erityisosaamiseni on kansainvälinen varallisuuden hallinointi ja perintösuunnittelu.

Avustan erityisesti varakkaita yksityishenkilöitä ja omistajayrittäjiä maastamuuttoon liittyvissä asioissa

Analysoin tilanteesi Suomen näkökulmasta ja kartoitan alustavasti kohdemaassa huomioitavat seikat.
 
Varmistan tarvittaessa verostatuksesi Verohallinnolta haettavalla ennakkoratkaisulla. Hoidan myös muut maastamuuttoa koskevat asiat vastaanottavan maan lakimiesten, pankkiirien, muiden asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa.
 
Kartoitan myös sijoitusrakenteesi tarkoituksenmukaisuuden ja laadin tarvittavat perheoikeudelliset asiakirjat maastamuuton yhteydessä.
 
Minulla on erityisosaamista mm. Yhdysvaltoihin, Singaporeen, Iso-Britanniaan, Sveitsiin, Alankomaihin, Belgiaan, Espanjaan ja Ruotsiin kohdistuvasta relokaatiosta. Avustan luonnollisesti myös Suomeen suuntautuvassa muutossa.

Avustan kansainvälisiä sijoittajia ja sijoitusyhtiöitä verotuksessa sekä omistusjärjestelyissä

Olen erikoistunut kansainvälisesti sijoittautuneisiin yksityishenkilöihin, perheisiin ja yrittäjiin sekä heidän sijoitusyhtiöihin.

Hoidan mm. osinkojen ja muiden tulojen lähdeverotukseen ja luovutusvoittojen verotukseen liittyviä toimeksiantoja. Hoidan myös verojen palautuksen hakemisen.

Minulla on erityisasiantuntumusta kansainvälisistä sijoitustuotteista ja sijoitusrakenteista. Erityisesti olen perehtynyt varakkaiden yksityishenkilöiden sijoitusvakuutuksiin (henkivakuutukset ja kapitalisaatiosopimukset) ja varainhoitopalveluihin.

Veroprosessit

Arvioin ennakkoratkaisun tarpeen ja laadin ennakkoratkaisuhakemuksen

Sekä yritykset että yksityishenkilöt voivat saada ennakolta tiedon siitä, miten Verohallinto tulee menettelemään kysytyssä asiassa.

Analysoin asiakkaan kanssa ennakkoratkaisun tarkoituksenmukaisuuden. Toimin asiamiehenä ennakkoratkaisuhakemusprosessissa sekä mahdollisessa valitusprosessissa.

Olen toiminut asiamiehenä sekä Verohallinnolta että Keskusverolautakunnalta haettavissa ennakkoratkaisuissa.

Avustan Verohallinnon kanssa käytävässä ennakollisessa keskustelussa ja vapaaehtoisessa sovittelussa

Etenkin osakeyhtiöillä on mahdollisuus pyytää Verohallinnolta ennakollista keskustelua haastaviin verokysymyksiin liittyen. Keskustelussa voidaan selvittää esimerkiksi yritysjärjestelyn tai muun merkittävän järjestelyn verovaikutuksia.

Keskustelun tuloksena Verohallinnolta saa kirjallisen ohjauksen ja tätä kautta luottamuksensuojaa. Ennakollinen keskustelu voi olla kustannustehokas ja nopea vaihtoehto ennakkoratkaisun hakemiselle.

Toimin asiamiehenä myös Verohallinnon kanssa käytävässä vapaaehtoisessa sovittelussa, jossa voidaan selvittää syntyneitä väärinkäsityksiä ja välttää pitkäkestoinen veroriita tai ainakin pohjustaa suullisesti myöhemmin jätettävää oikaisuvaatimusta sekä selvittää riidanalaiset ja riidattomat seikat.

Avustan verotarkastukseen valmistautumisessa, verotarkastuksen aikana ja sitä mahdollisesti seuraavassa valitusprosessissa

Avustan verotarkastukseen valmistatumisessa ja toimin asiamiehenä verotarkastajan kanssa käytävässä alkukeskustelussa, materiaalipyyntöihin ja kysymyksiin vastattaessa sekä verotarkastuksen loppukeskustelussa. Tarvittaessa laadin vastineen verotarkastuskertomukseen.

Avustan verovelvollisia myös verotarkastusta kevyemmässä valvontakäynnissä ja verottajan lisätietopyyntöihin vastaamisessa.

Toimin asiamiehenä myös muutoksenhaussa hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Olen erikoistunut veroriitoihin​, oikaisuvaatimuksiin ja verovalituksiin

Puolustan päämiehiäni erityisesti tuloverotusta, ennakkoperintää, varainsiirtoverotusta ja kiinteistöverotusta koskevissa asioissa. Hoidan lisäksi siirtohinnoittelua, arvonlisäverotusta ja muuta välillistä verotusta koskevia valitusprosesseja. 

Olen apuna verotarkastuksen alkamisesta tai selvityspyyntöön vastaamisesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti. Puolustan päämiehiäni kaikissa tuomioistuimissa mukaan lukien Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Minulla on kokemusta myös rinnakkaisista prosesseista, ylimääräisestä muutoksenhausta ja vaihtoehtoisista oikeudenkäyntistartegioista. Avustan yhteistyössä muiden kokeneiden asianajajien kanssa myös verorikosprosesseissa.

Hoidan toimeksiantoja tuntivelvoituksella tai vaihtoehtoisella palkkiomallilla kuten onnistumispalkkiolla (”success fee”).