Poikkeuslupahakemus verotappioiden vähentämiseksi

Poikkeuslupahakemus

Osakeyhtiön aikaisempien vuosien vahvistettujen verotappioiden ja omistajanvaihdosvuoden mahdollisen verotappion vähentäminen edellyttää Verohallinnolta haettavaa poikkeuslupaa, jos yli puolet yhtiön osakkeista vaihtaa omistajaa.

Lisäksi välillinen omistajanvaihdos voi vaikuttaa tappioiden hyödyntämiseen erityisesti tytäryhtiöissä ja osakkuusyhtiöissä, koska omistajanvaihdoksen seurauksena myös vähintään 20 prosenttia omistettujen yhtiöiden osakkeiden katsotaan vaihtavan omistajaa.

Pörssilistatun yhtiön säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden omistajanvaihdokset eivät pääsääntöisesti vaikuta verotappioiden käyttämiseen.

Omistajanvaihdos tapahtuu yleensä osakkeiden kaupan, vaihdon tai lahjoittamisen seurauksena. Omistajanvaihdos voi tapahtua myös osakeannin, osakkeiden lunastamisen tai yritysjärjestelyn yhteydessä. Esimerkiksi osakevaihto tai yhtiön purkautuminen voivat aiheuttaa omistajanvaihdoksen järjestelyn osapuolina olevissa tai niiden omistamissa yhtiöissä. Tietyissä tapauksissa myös jakautuminen ja sulautuminen voi aikaansaada omistajanvaihdoksen, jonka seurauksena osakeyhtiön ja sen omistamien yhtiöiden katsotaan vaihtaneen omistajaa.

Myös muut yhteisöt sekä elinkeinoyhtymän kuten kommandiittiyhtiön tai avoimenyhtiön verotappiot voidaan menettää omistajanvaihdoksen seurauksena. Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiesten vaihtuessa mahdollisten tappioiden käyttökelpoisuus on siten myös suositeltavaa selvittää ennakolta ja tarvittaessa hakea poikkeuslupaa.

Poikkeuslupaa tappioiden vähentämiseksi omistajanvaihdoksesta huolimatta haetaan kirjallisesti Verohallinnolta. Verohallinto on antanut tarkemmat ohjeet poikkeuslupahakemuksessa esitettävistä asioista. Tärkeimpänä edellytyksenä on, että tappiot eivät ole olleet kaupan kohteena ja tulevat vähennetyksi samassa tai samalaisessa toiminnassa omistajanvaihdoksen jälkeen.

Poikkeuslupahakemuksen voi tehdä joko ennen omistajanvaihdosta tai sen jälkeen. Jos lupaa haetaan ennen omistajanvaihdosta, lupahakemuksesta tulee käydä ilmi omistajanvaihdoksen osapuolet, omistajanvaihdoksen todennäköinen tapahtumisajankohta sekä muut luovutuksen pääasialliset ehdot. Lupahakemuksessa on lisäksi esitettävä selvitys poikkeuslupahakemuksen kohteena olevista tappioista ja poikkeusluvan myöntämisen edellytyksistä.

Poikkeuslupahakemusten käsittelyaika on yleensä noin 1,5–3 kuukautta.

Jakaminen