Yhdysvalatailsen trustin verotus Suomessa

Yhdysvaltalainen trusti ja perintöverosopimus

Trustit ovat common law -oikeusjärjestelmässä (kuten Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa) muodostuneita toisen henkilön eduksi hallittuja varallisuuskokonaisuuksia. Vastaavaa omistusmuotoa ei tunneta Suomen oikeusjärjestelmässä.

Trustissa on kolme osapuolta:

  1. asettaja eli perustaja (settlor)
  2. edunvalvoja eli uskottu mies (trustee), ja
  3. edunsaaja(t) (beneficiary)

Trustien säännöissä ja tarkoituksessa on merkittäviä eroja, jotka vaikuttavat trustin ja trustista saatavan omaisuuden verotukseen.

Trustin verotus

Suomessa trustien verotuksesta ei ole nimenomaisia säännöksiä. Verotus perustuu yleisiin verosäännöksiin ja -periaatteisiin, jotka eivät kaikissa tilanteissa täysin vastaa trustien erityispiirteitä. Myös trustien verotusta koskeva oikeuskäytäntö on rajoittunutta.

Päätöksessä KHO 2013:51 korkein hallinto-oikeus linjasi, että harkinnanvaraisen trustin perustaminen ja omaisuuden luovutus trustille ja/tai asettajan kuolema ei automaattisesti aikaansaa lahjaverovelvollisuutta tai perintöverovelvollisuutta edunsaajalle, jos edunsaaja ei tällöin vielä saa omaisuutta vallintaansa (määräys- ja harkintavalta) vaan omaisuuden hallinta ja mahdollinen luovutus edunsaajalle on trustin edunvalvojan harkinnassa.

Trustin ja sen osapuolten verotus trustin toiminta-aikana on kuitenkin monelta osin epävarmaa ja myös perintö- ja lahjaverovelvollisuuteen liittyy edelleen merkittää tapauskohtaisen harkinnan aiheuttamaa epävarmuutta.

Yhdysvaltojen perintöverosopimus

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen perintöverosopimus voi vapauttaa perintöverosta muun perinnön ohessa myös trustista saadun perinnön. Vapautusta voi ainakin pyrkiä hakemaan, jos trustin asettaja asui Yhdysvalloissa ja/tai oli Yhdysvaltojen kansalainen.

Perintöverosopimuksen mukaan,jos muualla kuin Suomessa asuvalla perinnönjättäjällä oli kotipaikka kuollessaan Yhdysvalloissa tai hän oli Yhdysvaltojen kansalainen, on Suomessa asuvan perinnön- tai testamentinsaajan perintöosuuteen tai testamenttiomaisuuteen sisältyvä omaisuus verovapaata Suomessa siltä osin kuin omaisuus sijaitsee Suomen ulkopuolella (USA:n perintöverosopimus IV art 2b k). Verosopimuksen tulkinnasta on annettu myös seuraava korkeimman hallinto-oikeuden päätös:

KHO 2014:9

Perinnönsaaja oli Suomessa asuva Suomen kansalainen. Perinnönjättäjä, joka oli kuollessaan ollut Yhdysvaltojen kansalainen, oli asunut pysyvästi Yhdysvalloissa ja myös hänen jäämistöomaisuutensa oli sijainnut verosopimuksen III artiklassa tarkoitetuin tavoin Yhdysvalloissa. Veroviraston olisi verosopimuksen IV artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti tullut perintöverotusta toimittaessaan jättää ottamatta lukuun perinnönjättäjän Yhdysvalloissa sijainnut jäämistöomaisuus.

Perintöveroa tulee kuitenkin maksaa jäämistöosuudesta siltä osin kuin siihen sisältyy Suomessa sijaitsevaa omaisuutta.

Suomessa sijaitsevaksi omaisuudeksi katsotaan esimerkiksi Suomessa sijaitseva kiinteistö, irtain omaisuus ja ajoneuvot, saatava, jossa velallinen asuu tai on perustettu Suomen lainsäädännön mukaan sekä Suomen lainsäädännön mukaisesti perustetun yhtiön osakkeet ja Suomessa harjoitettu muu liike- tai ammattitoiminta sekä Suomessa rekisteröity patentti, tavaramerkki ja mallioikeudet sekä tekijänoikeudet ja lähtökohtaisesti muut ”taiteelliset ja tieteelliset” teokset ja oikeudet, joita käytetään Suomessa.

Itse perintöverosopimuksessa tai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä 2014:9 ei kuitenkaan oteta nimenomaisesti kantaa tilanteeseen, jossa omaisuus saada Yhdysvalloissa asuvalta henkilöltä tai Yhdysvaltojen kansalaiselta yhdysvaltalaisen trustin kautta.

Lopuksi

Trustien verotukseen Suomessa liittyy merkittävää epävarmuutta. Kuitenkin tilanteessa, jossa Trustin asettaja (settlor) ja mahdollisesti myös edunvalvoja (trustee) ovat Yhdysvalloissa asuvia ja/tai Yhdysvaltojen kansalaisia voi Suomessa asuva edunsaaja pyrkiä vetoamaan perintöverosopimuksen mukaiseen verovapauteen saadessaan trustista perintöön rinnastuvan suorituksen trustin asettajan kuoleman perusteella. Huomionarvoista on, että perintöverosopimus ei koske lahjaksi tai muiksi tulotyypeiksi katsottavia suorituksia.

Näissä tilanteissa on erityisen suositeltavaa käyttää asiaan perehtynyttä asiantuntijaa ja kiinnittää huomiota trustin ja trustista saatavan omaisuuden ilmoittamiseen perukirjassa tai perintöveroilmoituksessa, joka jätetään Verohallinnolle.  

Jakaminen