Exit-vero eli maastapoistumisvero jos muutan ulkomaille

Exit-vero eli maastapoistumisvero 2023 alkaen?

Hallitus on päättänyt vuoden 2021 budjettiriihessään ottaa käyttöön luonnollisten henkilöiden exit-veron (maastapoistumisvero, arvonnousuvero, exit tax) vuoden 2023 alusta alkaen. Osakeyhtiöiden ja muiden yhteistöjen maastapoistumusvero otettiin Suomessa käyttöön jo 1.1.2020 alkaen.

Eri valtioissa on käytössä useita erilaisia maastapoistumisveromalleja, joilla valtiot pyrkivät laajentamaan verotusoikeuttaan maastamuuttotilanteissa. Suomessakin on käytössä Suomen verotusvaltaa laajentavaa sääntelyä, kuten tuloverotuksen ns. ”kolmen vuoden sääntö”, jonka perusteella Suomi saa verottaa kansalaisiaan muuttovuoden ja kolmen seuraavan kalenterivuoden ajan samoin, kuin jos henkilö edelleen asuisi ja olisi yleisesti verovelvollinen Suomessa. Kyseinen kolmen vuoden sääntö on lisäksi ympätty useisiin Suomen solmimiin verosopimuksiin (ks. lisää nykyisestä maastamuuttoa koskevasta verosääntelystä).

Mikä exit-vero?

Exit-verolla tarkoitetaan omaisuuden realisoitumattoman arvonnousun verotusta muutettaessa ulkomaille tai siirrettäessä omaisuutta muutoin Suomen verotusvallan ulkopuolelle.

Käytännössä tuleva exit-vero perittäisiin todennäköisesti Suomessa asuvan ja täällä yleisesti verovelvollisen henkilön muuttaessa toiseen valtioon. Eli henkilön tullessa Suomessa rajoitetusti verovelvolliseksi ja verosopimuksen mukaan toisessa valtiossa asuvaksi. Suomella ei yleensä ole enää verotusoikeutta rajoitetusti verovelvollisen ja verosopimuksen mukaan ulkomailla asuvan henkilön omistaman omaisuuden luovutuksesta syntyneeseen luovutusvoittoon (pois lukien esimerkiksi Suomessa sijaitsevasta kiinteistöstä saadut luovutusvoitot). Tällä hetkellä ei ole vielä selvillä rajoitettaisiinko exit-vero koskemaan  esimerkiksi vain Suomen kansalaisia, Suomessa tietyn aikaa asuneita henkilöitä tai tietyn rajan ylittävää varallisuutta.

Uuden exit-verosäännöksen perusteella Suomi verottaisi maastamuuton yhteydessä omaisuuden realisoitumaton arvonnousun, joka olisi kertynyt ennen maastamuuttoa ja/tai henkilön ollessa Suomessa asuva ja täällä yleisesti verovelvollinen. Henkilön voitaisiin katsoa muuttohetkellä luovuttaneen omistamansa veronalaiset omaisuuserät niiden todennäköisestä
luovutushinnasta. 

Verotus kohdistuisi tähän kuvitteelliseen luovutukseen ja luovutusvoittoon, jota verotettaisiin todennäköisesti henkilön pääomatulona (30 / 34 %). Tällä hetkellä vaikuttaa todennäköiseltä, että vero kuitenkin perittäisiin vasta kun omaisuutta todellisuudessa luovutetaan ulkomailla asuessa.

Exit-veron sisältö?

Exit-veron tarkempi sisältö on vielä avoinna sekä verovelvollisten, verovelvollisuuden aiheuttavien tilanteiden että veronalaisten omaisuuserien osalta. Tällä hetkellä on jopa epäselvää soveltuuko exit-vero vuoden 2022 aikana tapahtuviin maastamuuttoihin mikäli henkilö katsotaan rajoitetusti verovelvolliseksi Suomessa vasta 2023 alkaen ja mikä vaikutus verosopimuksen mukaisen asuinvaltion siirtymiselle enne tätä annetaan (ks. lisää ulkomaille muuttamisen verotuksesta). Lisäksi avoinna on  vielä ainakin: 

Verosubjekti ja verovelvollisuuden aiheuttavat tilanteet:

 1. Soveltuuko exit-vero tilanteisiin joissa olennaiset siteet eivät ole katkenneet vielä muuttohetkellä ja henkilöstä tulee rajoitetusti verovelvollinen vasta 2023 alusta lukien – mikä vaikutus verosopimuksen mukaiselle asumiselle näissä tilanteissa annetaan? 
 2. Kohdistuuko exit-vero kaikkiin Suomessa asuviin henkilöihin vai ainoastaan Suomen kansalaisiin tai Suomessa tietyn aikaa asuneisiin?
 3. Miten käsitellään määräaikaisia ulkomaille muuttoja esimerkiksi työn tai opiskelun takia sekä paluumuuttotilanteita?
 4. Rajoitetaanko verovelvollisuutta esimerkiksi henkilön varallisuuden perusteella (euromääräinen kynnysarvo)?
 5. Voisiko exit-vero kohdistua myös muihin järjestelyihin jolla omaisuutta siirretään Suomen verotusvallan ulkopuolelle?
 6. Mikä merkitys tiettyihin verosopimuksiin ”ympätylle” kolmen vuoden säännölle, jolla Suomi säilyttää verotusoikeutensa, annetaan?
Vero-objekti ja veronalaiset omaisuuserät:
 1. Kohdistuuko exit-vero kaikkiin varoihin, rajaanko tietyt varallisuuserät  veron ulkopuolelle tai sovelletaanko kynnysarvoja?
 2.  Kohdistuuko exit-vero kaikkeen realisoitumattomaan arvonnousuun vai ainoastaan arvonnousuun joka on kertynyt henkilön ollessa Suomessa asuva ja täällä yleisesti verovelvollinen?
 3. Mikä on verotuksen realisointihetki ja miten omaisuus arvostetaan?
 4. Sovellettaisiinko kuvitteelliseen luovutusvoittoon hankintameno-olettamaa?
 5. Miten käsiteltäisiin maastamuuton yhteydessä syntyvää kuvitteellista tappiota?
 6.  Arvostetaanko maahan muuttavan henkilön varat käypään arvoon (”step-up”) verotuksessa? 
Veroilmoitus ja veron periminen:
 1. Peritäänkö vero muuttohetkellä vai omaisuuden todellisena luovutushetkenä (Huom. myös EU-oikeuden asettamat rajoitukset)?
 2. Myönnetäänkö veron maksuun lykkäystä?
 3. Miten kaksinkertainen verotus poistetaan?
 4. Tuleeko käyttöön exit-veroilmoitus maasta muutettaessa?
 5. Miten Suomen mahdollisesti lykättyä verotusoikeutta valvotaan henkilön asuessa ulkomailla?

Lopuksi

Exit-veron sisältö on vielä monelta osin avoinna ja jäämme seuraamaan valmistelua. 

Huomionarvoista on, että valtiovarainministeriö on jo nykyisen hallituskauden alussa vuonna 2020 tyrmännyt exit-veron ja katsonut sen ongelmalliseksi hyvän verojärjestelmän perusperiaatteiden kannalta. Exit-verolla nähtiin myös olevan mahdollisia haitallisia vaikutuksia Suomen kilpailukykyyn, kiinnostavuuteen muutto- ja sijoituskohteena sekä ulkomaisen työvoiman saatavuuteen. Lisäksi veron tuotto on alhainen ja verotus kohdistuu harvoihin verovelvollisiin. Pääsosin samoilla perusteilla myös pääoppositiopuolue kokoomus on ilmoittanut vastusvansa exit-veroa ja pyrkivänsä poistamaan sen mikäli on seuraavien eduskuntavaalien (huhtikuu 2023) jälkeisessä hallituksessa. Näin ollen on myös edelleen mahdollista, että exit-vero jää uudelleen valmisteluvaiheeseen tai se jää lyhytikäiseksi ja poistuu vaalien jälkeen.

Jos olet harkinnut muuttavasi ulkomaille tulee valmisteilla oleva exit-vero ottaa huomioon maastamuuton ajoituksessa ja muussa suunnittelussa (ks. lisää ulkomaille muuttamisen verotuksesta). Keskustelen mielelläni asiasta lisää kanssasi.

* Exit-veroa koskeva luonnos hallituksen esityksestä julkaistiin ja lähetettiin lausuntokierrokselle 12.8.2022 (Linkki).

*Exit-veroa koskevaa esitystä ei ole Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 17.11.2022. Tällä hetkellä (17.11.2022) vaikuttaa siltä, että esitys ei ole etenemässä.

Jakaminen